Tượng Phật Dược Sư 02

Giá: liên hệ

Tên,đặc điểm, hình ảnh của bảy Vị Phật Dược Sư
Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai Toàn thân màu vàng
2. Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai Toàn thân màu vàng đỏ
3. Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai Toàn thân màu vàng nhạt
4. Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai Toàn thân sắc hồng
5. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai Toàn thân sắc vàng
6. Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai Toàn thân sắc đỏ
7. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Toàn thân màu xanh ngọc lưu ly

0908.867.888