Tượng Phật Sơn Son Thếp Vàng

  • Chủng loại: Tượng thờ, tượng phật
  • Chất liệu: Vàng 9999
  • Quy trình thếp: Đảm bảo kỹ thuật
  • Thực hiện: Đồ Thờ Hưng Vũ