Tượng Thập Bát La Hán

  • Tên gọi: Thập bát la hán (18 vị la hán)
  • Nguồn gốc: Đạo phật
  • Ý nghĩa: Sát tặc, Ứng cung, vô sinh
  • Bài trí: Phù hợp với không gian