Tượng Hộ Pháp Chùa Thầy Nhân

  • Tượng hộ pháp chùa thầy Nhân Đông Anh Hà Nội
  • Chất liệu gỗ Mít , Bó đất
  • Sơn giả cổ, sơn son thếp vàng
  • Vận chuyển: Miễn phí nội thành