Kiệu Bát Cống , Kiệu Rước Mẫu , Kiệu Rước Lễ …

Giá: liên hệ

Những mẫu Kiệu đẹp , Kiệu thờ , Kiệu Rước , Kiệu bát cống , kiệu song hành , kiệu rước mẫu , kiệu rước lễ .

Cỗ kiệu có các loại: 4 người khiêng, 8 người khiêng (bát cống), 16 người khiêng (thập lục cống)…

0908.867.888