Hoành Phi Câu Đối Nhà A Hiếu Từ Liêm Hà Nội

Giá: liên hệ

Chất liệu gỗ dổi

Sơn Son Thếp Vàng

Chữ 

vế phải

Tổ Công Tông Đức Thiên Niên Thịnh

Vế Trái

Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh

0908.867.888